Dragonfly & Damselfly World Catalog

Search for scientific or common name:

Order Odonata
Suborder Zygoptera
Superfamily Lestoidea
Family Lestidae
Genus Lestes
Species tikalus Kormondy, 1959 [Lestes]